USk Manifesto

English
 1. We draw on location, indoors or out, capturing what we see from direct observation.
 2. Our drawings tell the story of our surroundings, the places we live and where we travel.
 3. Our drawings are a record of time and place.
 4. We are truthful to the scenes we witness.
 5. We use any kind of media and cherish our individual styles.
 6. We support each other and draw together.
 7. We share our drawings online.
 8. We show the world, one drawing at a time.
Lëtzebuergesch
 1. Mir zeechnen op der Plaz, bannen oder baussen, dat wat mir gesinn.
 2. Ons Zeechnungen erzielen d´Geschicht vun eisem Alldag, vun de Plaze wou mir liewen a vun eise Reesen.
 3. Eis Zeechnunge sinn Opzeechnunge vun der Zäit a vun Uerter.
 4. Mir bezeien trei eis Ëmwelt.
 5. Mir gebrauchen all Typ vun Technik an appreciéieren eis ënnerschiddlech Techniken.
 6. Mir hëllefen eis ënnereneen, ënnerstëtzen an encouragéieren eis an zeechnen zesummen.
 7. Mir setzen eis Zeechnungen online.
 8. Mir weisen d´Welt, Zeechnung fir Zeechnung.
Français
 1. Nous dessinons in situ, en intérieur ou en extérieur et croquons sur le vif.
 2. Nos dessins sont les témoins de notre quotidien et de nos voyages.
 3. Nos dessins représentent des archives de lieux et d'instants.
 4. Nous sommes fidèles aux scènes que nous voyons.
 5. Nous utilisons tous types de techniques et apprécions la diversité de nos styles.
 6. Nous nous soutenons, aidons, et encourageons les uns les autres et dessinons en groupe.
 7. Nous partageons nos dessins en ligne.
 8. Nous montrons le monde dessin par dessin.
Deutsch
 1. Wir zeichnen vor Ort, drinnen oder draußen, nach direkter Beobachtung. 
 2. Unsere Zeichnungen erzählen die Geschichte unserer Umgebung, der Orte, an denen wir leben oder zu denen wir reisen. 
 3. Unsere Zeichnungen sind eine Aufzeichnung der Zeit und des Ortes. 
 4. Wir bezeugen unsere Umwelt wahrhaftig. 
 5. Wir benutzen alle Arten von Medien.
 6. Wir unterstützen einander und zeichnen zusammen.
 7. Wir veröffentlichen unsere Zeichnungen online. 
 8. Wir zeigen die Welt, Zeichnung für Zeichnung.